Journal

Article
ผลของการจุ่มน้าร้อนต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองพร้อมบริโภค
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
437-440
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-