Journal

Article
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2015
Page
73-82
Class
ชาติ
DOI
.28
Related Link
-