Journal

การอบอุ่นร่างกายซ็ำในช่วงพักครึ่งเวลามีผลต่อการเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาบาสเกตบอล
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
14
2
43-51
ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-