Journal

Article
ภาวะผู้นำ ความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วย ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
Journal
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ISSN: 19065949)
Volume
3
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2010
Page
2-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-