Journal

Article
แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว
Journal
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 0857684x)
Volume
24
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2014
Page
634-643
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-