Journal

Article
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำตอน ตอนบน อำเภอหินเหิบ จังหวัดเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
32
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
115-126
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-