Journal

Article
ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล:กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
33
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2014
Page
119-129
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-