Journal

Emulsion Copolymerization of Styrene Natural Rubber Latex: Temperature Dependency
J. of Res. In Engineering and Technology (ISSN: 08574154)
3
1
31-49
มกราคม - มีนาคม 2006
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปรยางธรรมชาติโดยการต่อกิ่งในการเกิดโคพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของสไตรีนกับน้ำยางธรรมชาติเมื่อมียาง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน โครงการของ สถาบันพัฒนาผลิตผลเกษตร,27 พ.ย. 2007 - 27 ม.ค. 2009