Journal

Article
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจน (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนเทรต-ไนโตรเจน และทีเคเอ็น) ในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสียที่ปลูกพืชรากยาว ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Journal
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
Volume
16
Issue
4
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2014
Page
31-46
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-