Journal

Article
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก ๓Rs ในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.
Journal
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน (ISSN: 22870075)
Volume
2
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2014
Page
13-23
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-