Journal

Article
ปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Journal
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ISSN: 08592055)
Volume
18
Issue
1
Year
มกราคม - ธันวาคม 2015
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-