Journal

Article
วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
23
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2015
Page
59-72
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดต่อลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของความชุกชุมของหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่สู่ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015