Journal

Article
การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี 1 ในผลิตภัณฑ์ข้าวจากแหล่งจำหน่ายในภาคกลาง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2014
Page
195-203
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-