Journal

ผลของสารละลายไคโทซานต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ Escherichia coli และ Salmonella sp.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
3/1
69-72
กันยายน - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-