Journal

คุณภาพและลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของบร็อคโคลีตัดแต่งที่จุ่มในสารละลายกรดฟูมาริก
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
3/1
161-164
กันยายน - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-