Journal

Article
เภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาเอนโรฟลอกซาซินในปลานิล (Oreochromis niloticus)
Journal
สัตวแพทยสาร (ISSN: 01250620)
Volume
65
Issue
1-3
Year
เมษายน - ธันวาคม 2014
Page
64-75
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอซาซินและเมตาบอไลท์ในพลาสมาปลานิลจากการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ,2 ม.ค. 2014 - 29 ธ.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ,2 ม.ค. 2014 - 29 ธ.ค. 2014