Journal

ผลของระบบการตัดที่แตกต่างกันต่อผผลิตชีวมวลและคุณภาพเชื้อเพลิงของหญ้าเนเปียร์ 3 พันธุ์ที่ปลูกเพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
2
141-152
เมษายน - มิถุนายน 2014
ชาติ
-
-
-
-