Journal

ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน
วารสารวิจัย มข. (ISSN: 08593957)
19
4
606-615
กรกฎาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-