Journal

ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมสชนเพียลาด อำเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิประไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
Verigdian E-Journal (ISSN: 19063431)
7
2
156-172
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-