Journal

Intelligent Data Analysis (ISSN: 15714128)
18
6
1109-1135
ธันวาคม 2014
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

อัลกอริทึมการจำแนกข้อมูลที่มีคลาสไม่สมดุล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418562 ชื่อวิชา Machine Learning,17 ก.ย. 2015 - 23 ก.ย. 2015