Journal

Article
การศึกษาหารูปแบบสัดส่วน และแนวทางการสร้างสัดส่วนเรือนไทยประเพณีภาคกลางแบบอื่นๆ จากสัดส่วนมาตรฐานของ รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก
Journal
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ISSN: 16853954)
Volume
13
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
111-118
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)