Journal

Transactions of Nonferrous Metals Society of China (ISSN: 10036326)
24
10
3386-3393
พฤศจิกายน 2014
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม แหล่งทุน :วช,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016