Journal

Article
การประเมินศักยภาพและอัตราการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยและกองมูลฝอยกลางแจ้งในประเทศไทย
Journal
Thai Environmental Engineering Journal (ISSN: 16862961)
Volume
18
Issue
2
Year
กันยายน - ธันวาคม 2004
Page
81-90
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

Sustainable Solid Waste Landfill Management in Asia.

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :โครงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,1 ก.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009