Journal

Article
อาการเส้นใบขยายใหญ่และใบด่างประของพริกเกิดจากการเข้าทำลายของเชิ้อ Wild tomato mosaic virus
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2014
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-