Journal

Article
การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Journal
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 15137287)
Volume
14
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2014
Page
27-37
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)