Journal

Article
Assessment of impacts from various hydro-ecological factors on oxygen budgets of a regulated river: a case study of the Petchburi River, western Thailand
Journal
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 02731223)
Volume
69
Issue
7
Year
มิถุนายน 2014
Page
1565-1572
Class
นานาชาติ
DOI
10.2166/wst.2014.059
Related Link
-

Author

Output From Project

แผนวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252535 ชื่อวิชา Ecology of Sediments,3 ส.ค. 2015 - 29 ก.พ. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :SEAFDEC ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวคิดและกระบวนการในการวิจัย,1 มี.ค. 2015 - 31 มี.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินคุณค่าของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำภายใต้หลักส แหล่งทุน :วช,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2014