Journal

Article
ระบบ ERP ในฐานะตัวช่วยของนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน แนวคิดจากมุมมองฐานความรู้
Journal
Journal of Strategic Information Systems (ISSN: 09638687)
Volume
16
Issue
1
Year
มีนาคม 2007
Page
51-69
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-