Journal

Article
การประเมินความเสียงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการให้คะแนนตามน้ำหนัก
Journal
วิศวกรรมสาร มก. ฉ.86 ปี 26 ตค-ธค.56 (ISSN: 08574154)
Volume
26
Issue
86
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2013
Page
21-36
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-