Journal

Article
การเปรียบเทียบผลของการแยกเซมินอลพลาสมาออกจากน้ำเชื้อสดก่อนเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุนัขหลังการแช่แข็ง
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
15
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2005
Page
69-81
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423352 ชื่อวิชา Animal Physiology Laboratory,13 ม.ค. 2010 - 20 ม.ค. 2010