Journal

Article
ความเข้าใจและการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
Journal
Kasetsart J. (Soc. Sci) (ISSN: 01258370)
Volume
34
Issue
3
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
Page
456-470
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-