Journal

ความเข้าใจและการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
Kasetsart J. (Soc. Sci) (ISSN: 01258370)
34
3
456-470
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
นานาชาติ
-
-
-
-