Journal

Mathematical model to predict temperature profile and air–fuel equivalence ratio of a downdraft gasification process
Energy Conversion and Management (ISSN: 01968904)
83
83
223-231
กรกฎาคม 2014
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

เครื่องต้นแบบผลิตกระแสร์ไฟฟ้าขนาด 10-15 kW โดยแก็สที่ได้จากเครื่องแปลงแก็สจากชีวมวล สองขั้นนวัตกรรมใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02208515 ชื่อวิชา Energy Engineering,1 พ.ย. 2013 - 31 มี.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บ. ที เอส ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตแก็สเชื้อเพลิง จากกระบวนการแก็สสิฟิเคชั่น,16 พ.ค. 2013 - 18 พ.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เครื่องผลิตแก็สชีวมวลดาวดราฟท์แบบสั่นนวัตกรรมใหม่ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015