Journal

Article
การประเมินปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
434-437
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-