Journal

Design, Synthesis and Application of Easy Wash-off Reactive Dyes
Coloration Technology
122
1
27-36
มกราคม 2006
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟชนิดใหม่ และการศึกษาการนำไปใช้ย้อมผ้าฝ้าย แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2008 - 31 ธ.ค. 2008