Journal

Article
ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียมต่อความไวในการเกิดอาการสะท้านหนาวของสับปะรด
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
101-104
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-