Journal

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของน้ำฝนและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อศักยภาพการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำงึมตอนบน สปป. ลาว
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
32
2
58-69
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-