Journal

Article
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์ ตอนที่1 เงื่อนไขการออกแบบ
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
30
Issue
355
Year
ตุลาคม 2013
Page
54-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-