Journal

Article
Concatenated Reed-Solomon Inner and Convolutional Outer Codes for Mobile Channels with Soft Core Processor Implementation
Journal
Kasetsart Journal (natural Science) (ISSN: 00755192)
Volume
47
Issue
6
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013
Page
885-897
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

นวัตกรรมระบบรหัสบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื่อสารไร้สายที่เชื่อถือได้ซึ่งรองรับการเพิ่มขึ้นของอัตราการส่งข้อมูล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205525 ชื่อวิชา Channel Coding Theory,28 ต.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Scopus database การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะผ่าน ฐานข้อมูลสากล,1 ส.ค. 2014 - 31 ส.ค. 2015