Journal

ลักษณะสัณฐานวิทยาของต้นและคุณภาพผลของประชากรผสมเปิดในมะละกอพันธุ์ ‘แก้มแหม่ม’
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
44
2 (พิเศษ)
541-544
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-