Journal

Article
แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์การถ่ายเทความร้อนและมวลในอาหารระหว่างการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
Journal
Journal Of Applied Sciences Research (ISSN: 1819544X)
Volume
9 special
Issue
12
Year
กันยายน - มกราคม 2014
Page
6115-6121
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-