Journal

Article
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าที่มีต่อสมบัติบางประการของดิน และการเจริญเติบโตของกล้ามะเขือเทศ
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
41
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2013
Page
121-134
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-