Journal

Article
อ้อยอาหารสัตว์ (Forage sugarcane, Forage-cane) พืชทางเลือกเพื่อการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ขาดแคลนอาหารหยาบ
Journal
ข่าวสารเกษตรศาสตร์ (ISSN: 0125104x)
Volume
57
Issue
3
Year
มิถุนายน - กันยายน 2012
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-