Journal

Article
Comparison of erosion susceptibility and slope stability of repaired highway embankment
Journal
Geotechnical Special Publication (ISSN: 08950563)
Volume
-
Issue
231 GSP
Year
มีนาคม 2013
Page
1912-1921
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อลาดดินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สโมสรทางหลวง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิศวกรรมเชิงลาดสำหรับงานทาง,19 ก.ย. 2014 - 19 ก.ย. 2014