Journal

Article
การประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลเพื่อหาพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
Journal
วารารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15134261)
Volume
15
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2014
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-