Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ e-Extension เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Journal
Journal of agricultural extension and communication (ISSN: 16859766)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2012
Page
47-54
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-