Journal

CARBOHYDRATE POLYMERS (ISSN: 01448617)
96
2
578-585
กรกฎาคม 2013
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014