Journal

Article
ความพึงพอใจของผู้รับบริการการขอใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
39
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2013
Page
56-70
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-