Journal

Article
การศึกษาลักษณะของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมจากระบบสปัตเตอริง ในขั้นตอนเดียวแบบไม่ให้ความร้อน โดยใช้เทคนิควางวัสดุรองรับที่ตำาแหน่งต่างกัน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 16869664)
Volume
31
Issue
6
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012
Page
862-869
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-