Journal

Article
ความทนทานทางกายภาพของฝรั่งพันธุ์ KU-Guard No.1 ต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2013
Page
63-74
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-