Journal

รูปแบบซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธ์ไทยบางแก้วโดยใช้วิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
22
3
95-102
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
Article
-
-