Journal

Article
ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
Journal
วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
38
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2012
Page
214-227
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-